IC€

v Sloveniji

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme
ROK ZA PRIJAVO: do porabe sredstev oziroma do 31. 10. 2020
OBJAVLJENO: 3. 7. 2020
NAMEN: sofinanciranje nakupa zaščitne opreme za zaščito pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.
UPRAVIČENCI: MSP (najmanj 5 zaposlenih)
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 10.000.000 EUR

Javni razpis »Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022«
ROK ZA PRIJAVO: rok za oddajo vlog: 1. 10. 2020, 1. 10. 2021
OBJAVLJENO: 7. 9. 2018
NAMEN: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih (povezava na strategijo pametne specializacije in strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika)
UPRAVIČENCI: MSP
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 11.812.500,00 EUR

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023«
ROK ZA PRIJAVO: rok za oddajo vlog: 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
OBJAVLJENO: 16. 11. 2018
NAMEN: sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini
UPRAVIČENCI: MSP
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 6.400.000,00 EUR

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«
ROK ZA PRIJAVO: roki za oddajo vlog: 30. 9. 2020 ter 23. 4. 2021
OBJAVLJENO: 21. 6. 2019
NAMEN: vključitev trajnostnih vidikov poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele
UPRAVIČENCI: MSP
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 6.000.000,00 EUR

Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
ROK ZA PRIJAVO: rok za oddajo vlog: 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 in v letu 2021 od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021
OBJAVLJENO: 6. 12 .2019
NAMEN: obnova obstoječih ter degradiranih turističnih in gostinskih objektov, spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu
UPRAVIČENCI: MSP s področja turizma in gostinstva na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 21.555.330,41 EUR

Javni razpis »Krepitev blagovnih znamk«
ROK ZA PRIJAVO: odpiranja: 30. 9. 2020, 30. 9. 2021, 30. 9. 2022
NAMEN: podpora podjetjem, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih za dosego višje dodane vrednosti in konkurenčne prednosti
UPRAVIČENCI: MSP
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 4.700.000,00 EUR, Vzhodna kohezijska regija
Objavljen: 31. 5. 2019, odpiranja: 30. 9. 2020, 30. 9. 2021, 30. 9. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
ROK ZA PRIJAVO: roki za oddajo vlog: 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 oz. do porabe sredstev
OBJAVLJENO: 17. 7. 2020
NAMEN: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv
UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji in ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic)
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR
 

 

Domov E-mail